PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 1
2017 m. balandižio 28 d.

Tauragės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) prioriteto Nr. 2 ,,Kaimo gyventojų socialinio ir kultūrinio aktyvumo ir jaunimo užimtumo skatinimas, kompetencijų didinimas“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“( kodas LEADER 19.2-7) veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2-7.2)

Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse LEADER-19.2- 7

Remiamos veiklos:

 – investicijos į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą;

– investicijos į kraštovaizdžio gerinimą.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

Tauragės rajone (išskyrus miestą) registruoti ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantys viešieji juridiniai asmenys, įsteigti pagal Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymą, Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos fondų įstatymą arba Lietuvos Respublikos Biudžetinių įstaigų įstatymą: 

– Tauragės rajone (išskyrus miestą) registruotos kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos;

– Tauragės rajone (išskyrus miestą) registruotos viešosios įstaigos;

– Tauragės rajono savivaldybės administracijos biudžetinės įstaigos.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 48 806, 00 Eur (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai šeši eurai) su PVM;

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti: 24 403 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai trys eurai) su PVM. Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 80 proc.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 48 806, 00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse: www.tauragesvvg.lt ir www.nma.lt,  taip pat Tauragės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Kudirkos g. 9, Tauragė.  

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2017 m. gegužės 2 d. 8.00 val. iki 2017 m. birželio 9 d. 15.00 val.  

 

Vietos projektų paraiškos priimamos Tauragės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Kudirkos g. 9, Tauragė. Paraiška  ir  (arba)  papildomi  dokumentai  turi  būti  pateikti  asmeniškai  pareiškėjo arba  jo  įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti).  Kitokiu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) pateiktos paraiškos nepriimamos.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Tauragės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu:  Kudirkos g. 9, Tauragė, telefonu 8 603 32 607, 8 682 25 586, el. paštu tauragesvvg@gmail.com ir nijoletireviciene@gmail.com  darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.