PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 1
2017 m. gegužės 25 d.

Tauragės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) prioriteto Nr. 2 ,,Kaimo gyventojų socialinio ir kultūrinio aktyvumo ir jaunimo užimtumo skatinimas, kompetencijų didinimas“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“( kodas LEADER 19.2-7) veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2-7.2) finansavimo sąlygas.

Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2- 7) veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2-7.2

Remiamos veiklos:

- investicijos į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (objektų, kuriuose teikiamos paslaugos – prekyviečių, bendruomenės namų, parapijos namų, mokyklų, darželių, aikščių, viešųjų erdvių ir kt. objektų – atnaujinimas ir tvarkymas).;

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

Pareiškėjais gali būti Tauragės rajone registruoti viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, įregistruoti pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros arba Lietuvos Respublikos Asociacijų arba Viešųjų įstaigų arba Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos fondų įstatymą arba biudžetinių įstagų įstatymą.

Tauragės rajone registruotos kaimo ir religinės bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos, veikiančios Tauragės VVG teritorijoje;

Tauragės rajone registruotos viešosios įstaigos, veikiančios Tauragės VVG teritorijoje, įsteigtos pagal nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą;

Tauragės rajono savivaldybės administracija ir jos įstaigos, veikiančios Tauragės VVG teritorijoje.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 48 806, 00 Eur (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai šeši eurai) su PVM;

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti: 24 403 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai trys eurai) su PVM. Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 80 proc.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 48 806, 00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse: www.tauragesvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Tauragės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Kudirkos g. 9, Tauragė.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2017 m. gegužės 29 d. 8.00 val. iki 2017 m. birželio 16 d. 15.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Tauragės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Kudirkos g. 9, Tauragė. Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Kitokiu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) pateiktos paraiškos nepriimamos.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Tauragės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Kudirkos g. 9, Tauragė, telefonu 8 603 32 607, 8 682 25 586, el. paštu tauragesvvg@gmail.com ir nijoletireviciene@gmail.com darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val. 

Visa informaciją ir reikalingus dokumentus rasite Tauragės r. VVG internetinio puslapio skirtuke 'Strategija 2016-2023 Kvietimo Nr. 01 dokumentacija.