VPS PARENGIAMOSIOS PARAMOS ĮGYVENDINIMAS
2016 m. sausio 30 d.

                                       

Nuo 2015 m. spalio 1 d. Tauragės rajono vietos veiklos grupė pradėjo įgyvendinti projektą „Pasiruošimas KPP 2014-2020 m. LEADER priemonės įgyvendinimui“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „LEADER” veiklos sritį ,,Parengiamoji parama“.

 Pagal minėtą veiklos sritį remiamas vietos plėtros strategijų rengimas, taip pat pareiškėjų gebėjimų stiprinimas, mokymai, bendradarbiavimas siekiant parengti ir įgyvendinti vietos plėtros strategijas.

VVG 2015 m. rugsėjo 30 d. pateikė paraišką įgyvendinti „Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategiją” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,LEADER“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal vietos plėtros strategijas“. Parengtai strategijai buvo pritarta visuotiniame narių susirinkime, vykusiame 2015 m. rugsėjo 15 d. Pateikta paramos paraiška ir VPS yra vertinama trimis etapais. Pirmiausia - atliekamas administracinės atitikties vertinimas, paskui vertinamas VVG ir VPS tinkamumas, o po to atliekamas VPS pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas. Atliekant VVG tinkamumo vertinimą buvo nustatyta, kad VVG neatitinka VPS atrankos taisyklių 15.3.2 papunkčio nuostatoms, kad įstatuose turi būti numatyta, jog valdybos organas kas 3 metus pasikeistų ne mažiau kaip 1/3 valdybos narių, tačiau ne mažiau kaip po vieną iš kiekvieno sektoriaus. VVG privalėjo keisti įstatus. Tam buvo sugaištas vienas mėnuo. Pasikeitus įstatus ir informavus apie tai agentūrą, gruodžio mėn. VPS vertinimas buvo tęsiamas toliau. Sausio pabaigoje gavome užklausą dėl VPS vertintojams iškilusių neaiškumų. Rengiamas atsakymas į VPS vertinimo užklausą. VVG tikisi, kad VPS bus įvertinta iki balandžio 1 d.

Projekte „Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija” didžiausias dėmesys yra skiriamas socialiniam, bendruomeniniam ir bendradarbiavimo verslams kurti. Belaukiant įvertinimo VPS vyksta konsultaciniai, parengiamieji darbai VPS įgyvendinimui. Siekiant motyvuoti gyventojus ir išgryninti projektus, diskutuojama su savivaldybės socialiniu skyriumi, seniūnijomis, bendruomenininkais, smulkiais ūkininkais ir kitais aktyviais bendruomenių gyventojais

Projektas „Pasiruošimas KPP 2014-2020 m. LEADER priemonės įgyvendinimui“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę LEADER veiklos sritį ,,Parengiamoji parama“ baigiamas įgyvendinti š.m. vasario 9 d. Projektas įgyvendinamas 4 mėn., paramos suma 9000 eurų.

VVG informacija